Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 111
Приморско, 26.10.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

Приложение № 86-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

№111-МИ/26.10.2015г.

 

                             на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Приморско,

област Бургас

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Днес, 26.10.2015 г., в 11:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Приморско, област Бургас, на първи тур

 

ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

 

ЕГН **********, издигнат от ПП ГЕРБ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 2052 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

............................................................................НЯМА...................................................................

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

 

СЕКРЕТАР:……………………………….....

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

7. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

8. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

9. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

 

5. …………………………………………….….

 

6. ………………………………..….………...…

 

 

Председател: Екатерина Стефанова Димитрова

Зам. председател: Павлина Атанасова Маврова

Секретар: Мария Костадинова Върбанова

За секретар: Диляна Христова Янакиева

За секретар: Димо Колев Димов

За секретар: Евгения Радославова Тодорова

За секретар: Ивайло Димитров Димитров

За секретар: Калиопа Костадинова Трендафилова

За секретар: Люба Цецкова Желева

За секретар: Николина Алексиева Кънчева

За секретар: Стела Владимирова Чаговец

* Публикувано на 26.10.2015 в 14:31 часа

Календар

Решения

  • № 131 / 02.04.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

  • № 130 / 29.01.2016

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

  • № 129 / 04.11.2015

    относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения